четвъртък, 22 декември 2011 г.

Happy Holidays Merry Christmas and happy season holidays! Good health and lots of joy to everyone!

Щастливо Рождество и весели празници! Здраве и радост на всички!

вторник, 20 декември 2011 г.

The most expensive water in the ear

 

  This is an illustration of a funny incident that happened at the beginning of this September by the sea side... Yes, I know it's almost Christmas, but in the last couple of days I felt the need of one more summer reminiscence, so I colored that drawing and decided to finally publish it. Anyway, here's what it is about...
 This summer while we were on a vacation in Sinemorets a friend of mine - Stofi, got convinced that he had small sea-shells stuck in his ear-drum after diving. He left earlier than the rest to get examined by a doctor and to get intervention if needed. Later he messaged me to say what the results were - apparently he had payed quite a lot of money just to find out that he had a little bit of water in the ear, the most expensive water in the ear, he said. I made this drawing of Stofi as a sea shaman who's putting some kind of a good spell for having fun using the most expensive water in the ear as a charm.

 Това е своеобразна илюстрация на една забавна случка от началото на този септември край морето... Да, знам, че вече е почти Коледа, но в последните няколко дни ми се прииска още малко лятно настроение, така че реших най-после да оцветя и публикувам и тази рисунка. Както и да е, ето за какво се отнася тя...
 Докато бяхме на Синеморец това лято душата на компанията - Стофи (който на същата почивка се сдоби и с прякора Непостоян) по едно време си внуши, че докато е скачал от скалите в тъпанчето му са се забили малки мидички. Тръгна си един ден по-рано от другите за да отиде на лекар и "да му извадят мидичките от тъпанчето". На следващия ден получих съобщение от него - беше платил доста голяма сума пари само за да установят, че има малко вода в ухото, "най-скъпата вода в ухото", както сам каза. Затова нарисувах Стофи като морски шаман, който прави заклинание за весело прекарване използвайки като чаредеен талисман най-скъпата вода в ухото.

сряда, 23 ноември 2011 г.

Oops!This is Mud, who is finally entering in the water.

Това е Кальо, който се е престрашил да се топне във водата.

I posted the whole 'beach boys' crew in my portfolio on Behance Network, the address is below the text. Enjoy :)

Качих "момчетата от плажа" в пълен състав в Behance Network, адресът е отдолу. Приятно разглеждане :)

http://www.behance.net/gallery/Beach-Boys/2545587

петък, 18 ноември 2011 г.

вторник, 15 ноември 2011 г.

OgieI just made this cute character in the process of working on something else in the past few days.

Нарисувах това типажче в процеса на правене на друг проект, по който работя тези дни.

събота, 8 октомври 2011 г.

PinkyToday the weather quickly went from lovely to horrible, I wasn't exactly fascinated of that swift change. So here is something to brighten things up a little bit.

Днес набързо времето стана от идеално отвратително, не бях очарована от тази рязка промяна. Така че ето нещичко, което малко да поразведри обстановката.

сряда, 5 октомври 2011 г.

Sandy


Yeah, I know summer is over, but I still wear my sailor t-shirt and there are still some drawings from the beach on my desk... so here summer will go on a bit longer ;)

Знам, че лятото свърши, но аз все още си разцъквам с моряшката фланелка, а и по бюрото ми още има няколко рисунки от плажа... така че тук лятото ще продължи още мъничко ;)

сряда, 14 септември 2011 г.

SunnyThis is Sunny. He seem to have run out of sunscreen...

Ето го Слънчо. Изглежда обаче му е свършил слънцезащитният крем...

петък, 9 септември 2011 г.

Wind Whisperer
I went by the sea for a few days and there I made some sketches. This one is the first that I managed to scan and color since I'm back. I called it the wind whisperer.

Бях на море в Синеморец за десетина дни и там драснах няколко скици в паузите между тоталното размазване. Тази е първата, която успях да сканирам и оцветя дигитално откакто съм обратно в града. Кръстих я "говорещият с ветровете".

понеделник, 15 август 2011 г.

Some sketches


Here are some of the newer drawings in my sketchbook. Not all of them are completely ready, but hey, whatever ;)

Ето няколко от по-новите рисунки в скицника ми. Не всички са завършени, но какво пък ;)

понеделник, 8 август 2011 г.

Layoff


I saw a lot of unhappy faces at the local office of the national employment agency...

Видях доста безрадостни лица на опашка за подпис в бюрото по труда...


четвъртък, 4 август 2011 г.

Spyro WIP


Ok, it's been a while since my last post. Summer is not exactly a blogging season. It's more of a sketching season (at least in my case). But it would be good to post a sketch every now and again, even in the summer. So yesterday I borrowed a friend's photo camera and I took some pictures of the sketch I'm working on lately. This is Spyro - the truck driver.

Добре де, от доста време не съм публикувала нищо. Лятото не е особено блогърски сезон. По-скоро е сезон за скициране (поне в моя случай). Но все пак е хубаво от време на време да качвам по някоя скица дори и през лятото. Така че вчера взех назаем апарата на една приятелка и снимах типажа, който скицирам в момента. Това е Спиро с тира.

четвъртък, 19 май 2011 г.

Fishface - work in progress, stage one


Another one of the creatures that I'm working on lately. I call it fish-face, although its head starts to look a bit like a wild boar.
Ето още едно от съществата, по които напоследък работя. Викам му рибешко лице, въпреки че главата му започва да напомня на глиган.

сряда, 20 април 2011 г.

Creatures heads - work in progress, stage one


These imaginary creatures heads are part of the stuff I'm making lately. They are still just basic sketches, but I decided to show different stages of the work in progress. Besides easter is coming so I won't stay much around the computer in the next few days, that's why I'm posting now so I can wish everyone who will celebrate happy holidays :)

Тези глави на фантастични същества са част от нещата, които правя напоследък. Все още са само начални скици, но ги качвам защото реших да покажа различните етапи от работния процес. Пък и идва великден, така че няма да се спирам много около компютъра. Затова използвам тази публикация да пожелая на всички, които ще празнуват весело изкарване :)


вторник, 19 април 2011 г.

A quick one


As I said I'm trying some new approaches. One is direct digital sketching, which is easy and fun with my new wacom tablet. So here is a quick sketch I made entirely on the computer.

Както споменах напоследък пробвам някои различни подходи. Един от тях е директно да рисувам дигитално (без предварително скициране на лист и сканиране), което става доста лесно и приятно с новия ми таблет. Така че ето една бърза скица, която направих на компютъра.

понеделник, 18 април 2011 г.

Working on some fantasy characters...


Well, I'm back to freelancing. That is why I decided to add some stuff to my portfolio. So now I'm working on a few fantasy creatures, trying different approaches etc.
Today I'm just gonna post a sketch of a faun, but there will be more to come soon (hopefully).

Ето че отново съм волнонаемен художник. По тази причина реших да попълня портфолиото си с някои нови, различни неща. Така че в момента работя по няколко фантастични същества, опитвам нови подходи на рисуване и пр.
Днес ще публикувам само една скица на фавн, но предстои да кача още неща скоро (живот и здраве).

неделя, 27 март 2011 г.

March 27 is the World Theatre Day. And I do celebrate it even though I'm not a practicing scenographer. So today (I know it's the 28th already, but anyway... and happy birthday to my sister) I'm posting the fliers I've made for events of the Free Theatre Association (ACT) so far.

Двадесет и седми март е световният ден на театъра. И аз го чествам, макар да не съм практикуващ сценограф. По този повод днес (знам, че вече е двадесет и осми, малко се замотах... така че честит рожден ден на сестра ми) публикувам флаерите, които съм направила за Асоциацията за свободен театър (АСТ) до този момент.


The one above is the newest. In a way it's a reference to the original poster of the movie "The usual suspects".

Отгоре е най-новият флаер, който нарисувах за АСТ. Той е нещо като отпратка към плаката на "Обичайните заподозрени".


This one was not approved for publishing (as expected) and for that reason it's not really even finished. It was actualy my good friend Zare (ghostdog) from ACT who insisted on the brutal vision. He was affected of the brainless state policy regarding theatre and art in general and he thought a radical expression of these feelings is necessary. The others decided that in this case a different type of action is required and the flier is inappropriate. I still think the idea is good though, it just doesn't have to look so disgusting.

Този флаер (очаквано) не беше одобрен за публикуване, затова и не е напълно завършен. Всъщност именно дон Заре (ghostdog), който е деен член на асоциацията и мой добър приятел, настояваше картинката да има такъв брутален вид. Афектиран от безмозъчната политика на министерството на културата, той беше на мнение, че е назрял моментът за радикална изразност, но останалите имаха доста по-различно виждане за формата и посоката на действие по въпроса. Аз все пак смятам, че замисълът на флаера е добър, просто не е нужно да изглежда така отблъскващо.These are the first two fliers I made for ACT. I call them "The roit of the corporative slaves" and "The Shakespearian reader".

Това са първите два флаера, които направих за АСТ. Наричам ги "Бунтът на корпоративните роби" и "Шекспировият четец".