събота, 29 декември 2012 г.

The captainThis is a drawing I've been working on in the past few days. For no particular reason, just to pass the time. I do have some ideas for larger projects and other tasks on my mind, but I still can't get myself together to start sketching them so a made this captain instead. Maybe that's because it's holiday time.
Anyway...
O Captain! My Captain!... Our trip is beginning, I hope. So what's the sea like - rough, calm or frozen?

През последните няколко дни се занимавах с тази рисунка. Без някакъв ангажимент, просто така, да си запълня времето. Имам няколко идеи за по-мащабни проекти, също и някои задачи, но в момента не мога да се концентрирам достатъчно, за да се захвана с тях, така че вместо това си поиграх с този капитан. Може би е заради празниците, не знам.
Както и да е.
О, капитане! Мой капитане!... Пътешествието ни сега започва, надявам се. Затова кажи какво е морето - бурно, тихо или замръзнало?


понеделник, 26 ноември 2012 г.

OSTALGIA - video teasers

I've been very busy lately, doing quite a few things, one of them is participating in this new PDS project - "Ostalgia", with two great guys - Ogi and Pavka. It's about our childhood, our past... and also about our present as grown ups with memories. So here is a small video teaser.

В последно време бях доста заета, занимавах се с различни неща, едно от които е участието ми в новия проект на Сдружение По Действителен Случай"Осталгия", заедно с двама големи симпатяги - Оги и Павката. Представлението се отнася за нашето детство, нашето минало... а също така и за нашето настояще като вече попораснали млади хора със своите спомени и натрупвания. Ето едно кратък промо видео клип.


And one more...

И още един...


четвъртък, 30 август 2012 г.

Cheery T-shirts


Here is a t-shirt that can brighten you up a bit if you're not in a mood. 'Cause if you're wearing it an you are sad when you hang your head down you'll see this guy who smiles at you as if to say: "Cheer up, pal!".

Това е тениска, която може да те поразведри ако не си в настроение. Защото ако си тъжен докато си облечен с нея щом наведеш глава ще видиш това човече, което ти се усмихва и сякаш казва: "По-весело, пич!".
Ако някой желае да си поръча може да ми пише на: techwooster@gmail.com

неделя, 26 август 2012 г.

понеделник, 13 август 2012 г.

Big troubles with little Jack T-shirtsWell it took me quite a while to make the photos of Little Jack t-shirts, but here they are finally :)

Доста се замотах със заснемането на тениските с малкия Джак и обработката на снимките, но ето ги най-после готови :)
Ако някой желае да си поръча може да ми пише на: techwooster@gmail.com

неделя, 5 август 2012 г.

сряда, 6 юни 2012 г.

Show your colors - burning red

08.06.2012 is the date of our next party in Coda - "Burning Red". This time as an exception there will be a small entrance feе, because the party is part of the fund raising campaign for Sofia Pride 2012. Our aim is to make three themed parties so that each represent two of the colors of the rainbow flag. We start with red and orange, we connect them with the heat of erupting volcano or molten metal, therefore the music will be a bit harder than usual. I tried to make a poster that resonates with the mood of the planned party. ;)

08.06.2012 е датата на следващото ни парти в Кода - "Нажежено до червено". Този път по изключение ще има малка такса вход, тъй като партито е част от течащата кампания за набиране на средства за София Прайд 2012. Планирали сме да направим поредица от три партита, всяко от които ще представя по два от цветовете на рейнбоу флага. Започваме с червено и оранжево, които асоциирахме с жегата от разтопени лава или метал, затова логично ще пускаме малко по-твърда музика от обикновено. Постарах се плакатът да предаде ясно концепцията и настроението на планираното парти. ;)

понеделник, 28 май 2012 г.

The false master T-shirts


When the student is not ready the false master appears. (thoughts from the opposite side of zen... the west)

Когато ученикът не е готов, лъже-учителят се появява. (мисли от опаката страна на дзен... западната)

Ако желаете да си поръчате тениска можете да ми пишете на techwooster@gmail.com. ;) 

петък, 25 май 2012 г.

The Champ


He's a champion alright. He's in the heavy category and his sport is the competitive eating. ;)


Champ (1) - To bite or chew upon noisily; to work the jaws and teeth vigorously; to munch (food) noisily like a horse; to bite (something) nervously or impatiently

Champ (2) - Informal short for champion 


Това е шампионът. Той е в тежката категория, а дисциплината му е състезателно ядене. ;)

сряда, 16 май 2012 г.

Yes, it's fuckin'political


On the 17th of may for the first time I'll be a solo DJ at Coda. The party will be consisted entirely of songs with social and political message in them - power to the people, struggle for freedom, human rights equality, anti-militarism, fight against racism, sexism and homophobia, anti-consumerism, ecological issues etc. So it promises to be a smashing party. And here is the banner for it :)

На 17-и май за първи път ще пускам сама музиката в Кода. Темата на партито са песни със социално/политическо послание - глас на народа, отстояване на свободата, равноправие за всички, антимилитаризъм, противопоставяне на вредни предразсъдъци като расизма, сексизма и хомофобията, отхвърляне на консуматорското зомбиране, внимание към екологичните проблеми планетата ни и пр. Така че се очертава доста силно парти. Ето го и банерът за него :)

петък, 6 април 2012 г.

The "So Fuckin' 80's" party bannersSo, here comes our next music party at Coda bar - "So fuckin' 80's". This time we'll be three DJs - me, Denz and Yana. Apparently I'm quite excited about it because I made not one, but two banners for the event. Well one of them is not quite finished yet 'cause I didn't have time to color it, so there are actually one and a half banners, but anyway... It will be great fun, I can tell :)

Ето че се задава следващото ни парти в Кода -  "So fuckin' 80's". Този път ще сме трима диджеи - аз,  Денц и Яна. Явно доста съм се развълнувала от темата, защото направих не един, а два банера за събитието. Всъщност вторият не е напълно готов, тъй като нямах време да го оцветя, та по-скоро са един и половина, но както и да е. Усещам, че ще стане голяма веселба :)

неделя, 25 март 2012 г.

The tea party banner


Here is the banner for our next party with Denz. It'll be all about British experimenters in music, the people whose art can not be labeled with one or two words, simply because they try all kinds of things and create quite unique compositions. Experimenting in music is a big British tradition, almost like tea ;)
So we called our little music gathering "The tea party".

Това е банерът за новото парти, което организираме с Денц. То ще е посветено на онези британски музиканти, на чието творчество трудно може да се сложи някакъв еднозначен етикет, просто защото обичат да експериментират и създават най-разнообразни и много специфични неща. Експериментирането в музиката е голяма британска традиция, също както чая. Затова нарекохме нашето събиране "Чаеното парти", пиенето всеки сам ще си го избере, но музиката определено ще е в британските традиции ;)

четвъртък, 8 март 2012 г.

Girls just want to have fun


Today is my birthday :) And we're having a party 'cause "girls just want to have fun"! Actually me and a friend of mine - Denz will be DJs tonight in a club in Sofia. So I made a banner for the event. And here it is.

Днес е моят рожден ден :) И ще правим купон защото "момичетата просто искат да се забавляват"! Всъщност купонът ще е в "Кода", където аз и Денц (: с която сме приятели на всички езици :) довечера ще сме диджеи . Така че направих банер за събитието. И ето го и него.

неделя, 22 януари 2012 г.

сряда, 11 януари 2012 г.

Super Fly


"Can't ya see!? I'm not just fly, I'm supa fly."

"Абе ти не виждаш ли!? Аз не съм просто як, аз съм супер як."

сряда, 4 януари 2012 г.

Big Wallet


Happy new year! May it bring only good things to us all and may it be followed by many many even better years!
 My first post for 2012 is the last drawing I made in the final days of 2011. It's Big Wallet a.k.a. WROR (without rhyme or reason).
 Observing the american hip-hop subculture is my newest amusement. I'm watching documentaries on it and I'm drawing funny hip-hop characters. Hip-hop is very rich source for cartoony sketches so I intend to use it.

 Честита нова година! Дано донесе само хубави неща на всички ни и бъде последвана от още много все по-добри и по-добри години!
 Първата ми публикация за 2012 е рисунката, която направих в последните дни на 2011. Това е Големият Портфейл, още известен като НвКНвР (което ще рече "ни в клин, ни в ръкав").
 Новото ми забавление е да проучвам американската хип-хоп субкултура. Гледам документални филми по темата и рисувам смешни хип-хоп персонажи. Това е много богат източник на вдъхновение за правенето на карикатурни типажи и аз смятам да го използвам.